พระพุทธมหาจักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก สูง 108 ซ.ม.
 • เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลว
  ขนาด: สูง 108 ซ.ม.
  วัสดุ/เทคนิคทำผิว: เนื้อทองเหลือง / ปิดทองคำเปลว

  พระพุทธรูปปางเปิดโลก พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกายแบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลกบางแบบยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเมื่อครบกำหนด ๓ เดือน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระพุทธองค์ทรงทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ ทรงเปิดโลกทั้ง ๓ อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพเหล่าเทวดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรกมนุษย์มองเห็นเทวดาและสัตว์นรกสัตว์นรกมองเห็นมนุษย์และเทวดาแล้วจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่สังกัสสนครในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

 • จำนวนรูปภาพ 9 รูป
  เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลว
  เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลว