New Portfolio
ผลงานใหม่
  • 25/11/63
    พระพุทธนิรันตราย
  • พระพุทธนิรันตราย

    พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปโบราณอีกองค์หนึ่งของไทยเป็นพระพุทธรูปสององค์ซ้อนกัน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง

งานเช่าบูชา
PORTFOLIO
รวมผลงาน